Jump to Navigation

فرم های پذیرش

فرم های مورد نیاز برای فرآيند پذيرش کتاب در مرکز نشر دانشگاه صنعتي اصفهان
  • دریافت فایل های نمونه از اقدامات قابل انجام قبل از ارسال کتاب به انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان جهت چاپ :
  • no

 
 

 Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی